Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja: a CREATON South-East Europe Kft honlapjára bármely címen belépő személyek minimálisan szükséges személyi adatainak rögzítése

 • a belépők tájékoztatása
 • a kért szolgáltatás teljesítése, 
 • vállalkozási tevékenységünk fejlesztése 
 • ügyfeleink internetes megjelenésének fejlesztése
 • saját hírlevél kiküldése céljából.

(A felhasználó a hírleveleink listájáról bármikor leiratkozhat, a hírleveleink alján található leiratkozásra kattintással! Probléma esetén telefonon vagy az info@creaton.hu email címen léphet kapcsolatba velünk.) 

Az adatkezelés jogalapja: 

 • az érintett hozzájárulása, illetve 
 • a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • a 2011. évi CXII. törvény, Info tv.

Amennyiben a felhasználó honlapunkon keresztül bármilyen formában személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a CREATON South-East Europe Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje. 

Az Infotv. 3.§. 2. pontja alapján Személyes adatnak minősül : „ az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.”

A kezelt adatok köre: 

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk egyes oldalait a felhasználó anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról.
Weboldalunkon azonban fellelhetők olyan szolgáltatások is, amelyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van a felhasználó regisztrációjára és azonosítására.
Ezen esetekben a megadott adatokat a CREATON South-East Europe Kft. szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Önkéntesen megadandó adatok a „Zöld Projekt” (Veszélyes hulladék elszállításának igénylése) regisztrációs űrlapon:

 • Név
 • Funkció
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • A regisztrálandó épület címe és az épület tetőfedőanyag-vásárlásához tartozó számlaadatok

Önkéntesen megadandó adatok a "Kapcsolatfelvétel" űrlapon:

 • Név
 • E-mail cím
 • Irányítószám

Önkéntesen megadandó adatok a "Hírlevél feliratkozás" űrlapon:

 • Név
 • E-mail cím

Önkéntesen megadandó adatok az „Értékesítési és műszaki szaktanácsadás” űrlapon:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Funkció

Önkéntesen megadandó adatok a honlapon történő termékminta megrendelése során:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Cég
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Ország

 

A CREATON South-East Europe Kft. minden regisztrált felhasználóról tárolja az önkéntesen megadott adatokon kívül az IP címet, böngésző és operációs rendszer adatokat, melyeket harmadik félnek csak hatósági utasítás esetén ad ki. 

A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolunk el és olvasunk vissza. Így a felhasználók korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, viszont ezt csak a saját honlapunk tekintetében tesszük. A sütiket lehetőség van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások rendszerében.

 

Az adatkezelés időtartama: 

 • az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

Az Infotv. 6.§. /5/ bekezdése alapján: „Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

Felhasználó a visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:

 • e-mailben: info@creaton.hu
 • postai úton: 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. levelezési címre.

 

Adatkezelés helye:
A CREATON South-East Europe Kft. 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1. szám alatti székhelye.

 

Adatkezelők, adatfeldolgozók

Adatkezelő adatai:

 • Neve: CREATON South-East Europe Kft.
 • Székhelye: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.
 • Adószáma: 12766680-2-20
 • Nyilvántartó cégbíróság: Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
 • Cégjegyzékszám: 20-09-066613
 • Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-77409/2014.
 • Képviselője: Járomi Judit ügyvezető
 • Elérhetőségei: info@creaton.hu

Az adatok kezelésére  a CREATON South-East Europe Kft. erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

 • Név: Kovács Zoltán
 • Beosztás: Marketing és üzletfejlesztési vezető
 • Telefon: +36 92 551 550

Adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, ha azt törvény kötelezően előírja vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlően hozzájárult.

 

A CREATON South-East Europe Kft.

 • a honlap üzemeltetésével (hosting) a 
  Microsoft Enterprise Service Privacy
  Microsoft Corporation
  One Microsoft Way
  Redmond, Washington 98052 USA
   
 • a honlap karbantartásával 
  Manasco NV | Kuiermansstraat 1 |  B-1880 Kapelle-op-den-Bos | Belgium

az Infotv. fogalmai alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatásait veszi igénybe.
Az adatfeldolgozók a CREATON South-East Europe Kft. utasításai alapján a CREATON South-East Europe Kft. által kért technikai jellegű feladatokat végzik el.

  

A felhasználók jogai, jogok gyakorlásának módja és jogorvoslati lehetőség:

 • jog a tájékoztatáshoz,
 • helyesbítés és törlés joga,
 • tiltakozás az adatkezelés ellen,
 • bírósági jogérvényesítés.

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a CREATON South-East Europe Kft által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A CREATON South-East Europe Kft a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a CREATON South-East Europe Kft írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a CREATON South-East Europe Kft által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

 • azoknak kezelése jogellenes;
 • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
 • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
 • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett a törlést CREATON South-East Europe Kft-hez benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A CREATON South-East Europe Kft zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt  teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a  CREATON South-East Europe Kft rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

A CREATON South-East Europe Kft megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a CREATON South-East Europe Kft a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a CREATON South-East Europe Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a CREATON South-East Europe Kft, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A CREATON South-East Europe Kft a tiltakozás kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a CREATON South-East Europe Kft írásban, 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a CREATON South-East Europe Kft a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül  bírósághoz fordulhat.

Mindenki, aki úgy véli, hogy a CREATON South-East Europe Kft. adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Zalaegerszegi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

  

Panaszbejelentés:

 • CREATON South-East Europe Kft.
  Név: Kovács Zoltán, beosztás: Marketing és üzletfejlesztési vezető, telefon: +36 92 551 550
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: 3 36 (1) 391-14-00 Fax: 36 (1) 391-14-10