ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Tájékoztató célja, hogy az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével ("GDPR") összhangban teljeskörűen bemutassa a CREATON South-East Europe Kft. (székhely: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.; cégjegyzékszám: 20-09-066613) mint adatkezelő által marketing és értékesítési tevékenységei keretében, így különösen a www.creaton.hu weboldal működtetése során kifejtett adatkezeléseket.

 

1. AZ ADATKEZELŐ

A jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési tevékenységek tekintetében a CREATON South-East Europe Kft. (székhely: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.; cégjegyzékszám: 20-09-066613; telefonszám: +36 92 551 550; e-mail cím: info@creaton.hu) minősül adatkezelőnek (a továbbiakban: "CREATON" vagy "adatkezelő").

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A CREATON a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési tevékenységei során az 1. sz. mellékletben meghatározott személyes adatokat az ott meghatározott célokból és jogalapokon kezeli.

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadása önkéntes. Az érintett a megadott hozzájárulását jogosult az adatkezelőhöz intézett írásbeli nyilatkozat útján bármikor visszavonni azzal, hogy ebben az esetben ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben azonban az érintett nem adja hozzájárulását az adatkezeléshez, vagy a korábban megadott hozzájárulását visszavonja, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy a CREATON nem képes a vonatkozó szolgáltatást nyújtani az érintett részére (pl. mintacserép igénylés teljesítése, Tetőfedő Applikáció biztosítása).

Abban az esetben, ha az adatkezelés valamely szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, úgy az adatszolgáltatás az érintett számára kötelező. Ebben az esetben nincs szükség az érintett hozzájárulására. Amennyiben az érintett nem adja meg az ezen célokból kezelt személyes adatait, úgy az azzal járhat, hogy a CREATON nem képes az érintettel megkötendő valamely szerződés megkötésére, vagy valamely már megkötött szerződés teljesítésére.

A fentieken túlmenően a CREATON-nak az érintettek személyes adatai kezelésével kapcsolatban fennálló jogos érdeke lehet különösen, de nem kizárólagosan az is, ha az adatok kezelése folyamatban lévő hatósági, peres vagy más hivatalos eljárás során a CREATON-ra irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolásához, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükséges.

Amennyiben a jogos érdeken alapuló adatkezelések során az érintett nem adja meg a személyes adatait a CREATON részére, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy a CREATON nem képes a vonatkozó szolgáltatást nyújtani az érintett részére.

 

3. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

A személyes adatokat a CREATON az 1. sz. melléklet a 2., 4., 5. és 7. pontokban meghatározott esetekben továbbíthatja a direkt marketing és hírlevél üzenetek megtervezését és kiküldését, a veszélyes hulladék elszállítását, a Várépítő Pályázat, valamint egyéb rendezvények szervezését végző együttműködő partnerei, mint önálló adatkezelők részére.

A személyes adatokat kizárólag a CREATON vagy a fentiek szerint meghatározott együttműködő partnerek szervezetéhez tartozó azon személyek jogosultak megismerni, akik az adatok megismeréséhez megfelelő jogosultsággal rendelkeznek, továbbá akiknek az adatok megismerése szerződéses vagy törvény által előírt kötelezettségeik teljesítéséhez feltétlenül szükséges és mellőzhetetlen.

 

4. ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozás körébe tartozó műveleteket az adatkezelő adatfeldolgozás körébe tartozó tevékenységet magában foglaló szolgáltatás nyújtása céljából mindenkor szerződött vállalkozói vagy megbízottai végezhetnek, így például a www.creaton.hu weboldal működtetését karbantartását végző szolgáltató. 

A CREATON megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a nevében és megbízásából eljáró adatfeldolgozók kizárólag a CREATON utasításainak megfelelően, a vonatkozó magyar és uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljék a részükre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelések időtartamát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az 1. sz. mellékletben meghatározott adatmegőrzési idő leteltét követően a CREATON törli vagy anonimizálja a kezelt adatokat.

A CREATON nem köteles az adatok fentiek szerinti törlésére, amennyiben a CREATON-nak olyan jogos érdeke áll fenn, amelynek alapján az adatoknak a fenti adatmegőrzési időnél hosszabb idejű megőrzése szükséges. Ilyen jogos érdek lehet különösen, de nem kizárólagosan az adatok bizonyítékként történő felhasználása bírósági vagy más hatósági eljárás során, vagy folyamatban lévő hatósági, peres vagy más hivatalos eljárás során az adatkezelőre irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása.

Bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az adatkezelő köteles a rögzített adatokat a bíróságnak vagy más hatóságnak haladéktalanul megküldeni.

 

6. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

  • (i) Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelő által kezelt személyes adatairól.
  • (ii) Helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.
  • (iii) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az adatkezelő köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.
  • (iv) Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.
  • (v) Adathordozhatóság: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  • (vi) Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

Az érintett a fenti jogait a CREATON-nak a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt címére küldött postai levél, vagy e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. A CREATON a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül megválaszolja.

Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-1.; +36 (1) 391-1400, vagy +36/30 683-5969; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

 

7. SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbi linken olvashatja el a sütikre vonatkozó tájékoztatónkat, amely arról tartalmaz információkat, hogyan használja a CREATON a sütiket és más hasonló technológiákat: www.creaton.hu/hu-hu/cookie-szabalyzat.

 

8. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A CREATON jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen Tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

 

9. Ide kattintva olvashatja el Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatónkat.
 

 

Utolsó módosítás dátuma: 2024.05.08.

 

 

1. SZ. MELLÉKLET

A CREATON South-East Europe Kft. mint adatkezelő által marketing és értékesítési tevékenységei keretében az alább meghatározott személyes adatokat az alábbi célokból, jogalapokon és ideig kezeli:

 

Sz.Adatkezelés megnevezése és céljaKezelt Személyes Adatok köreAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
1.

Ügyfél megkeresések kezelése:

Az info@creaton.hu e-mail címre érkező, illetve a www.creaton.hu weboldalon található különböző kapcsolat űrlapok kitöltése útján megküldött üzenetek kezelése.

Az ügyfél által küldött e-mailben szereplő vagy a vonatkozó űrlap kitöltése során megadott személyes adatok, pl. azonosító adatok (név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, stb.)

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]: A CREATON-nak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az adatkezelés révén megfelelően biztosított legyen az info@creaton.hu e-mail címre érkező ügyfél megkeresések és panaszok hatékony kezelése.

5 év
2.

Direkt marketing üzenetek:

Direkt marketing üzenetekből felépülő e-mail sorozat kiküldése a www.creaton.hu weboldalon feliratkozó személyek részére, amely sorozat elsősorban marketing és edukációs célokat szolgál.

Azonosító adatok (név, email cím)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulás visszavonásáig.
3.

Tető- és homlokzattervező applikáció:

A https://visualizer.creaton.hu/ oldalon (amely a creaton.hu honlapon keresztül is elérhető) elérhető Tető- és homlokzattervező applikáció működtetése. Az applikáción keresztül a látogatók megtervezhetik házuk tetőjét és homlokzatát CREATON termékekkel. Regisztráció után elmenthetik munkájukat, megoszthatják másokkal vagy kapcsolatba léphetnek a CREATON-nal.

Azonosító adatok (név, email cím, telefon, cím)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulás visszavonásáig.
4.

Üzleti hírlevél:

Online hírlevél küldése a meglévő üzleti partnereknek (tetőfedők, kereskedők, építészek, generálkivitelezők) a társaság szolgáltatásainak esetleges változásairól, akcióiról.

Azonosító adatok (Név, Email cím)Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]:
A CREATON-nak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az adatkezelés révén megfelelően tájékoztatni tudja üzleti partnereit a szolgáltatásaiban véghezvitt vagy jövőben tervezett változásokról, azokra vonatkozó akciókról.
A partneri viszony megszűnését követő 1 év.
5.

Zöld Projekt Program:

A Zöld Projekt Program keretein belül a veszélyes hulladék elszállítást igénylővel történő szerződéskötés, és a veszélyes hulladék elszállításának lebonyolítása külső szolgáltató bevonásával.

Azonosító adatok (Név, Cím, Email cím, Telefonszám, lakcím, bankadatok stb.)Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]A program befejezését követő 5 év.
6.

Mintacserép igénylés:

A szolgáltatás regisztrált felhasználói általi mintacserép igénylés a www.creaton.hu honlapon keresztül. Az érdeklődő, leendő vásárlónak lehetősége van az általa kiválasztott termékből minta-cserepet rendelni.

Azonosító adatok (Név, Cím, Email cím, Telefonszám, Cégnév)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulás visszavonásáig.
7.

Rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés:

Különböző rendezvények során személyes adatok gyűjtése látogatói adatlapokon keresztül a későbbi kapcsolatfelvétel, együttműködés elősegítése céljából.

Azonosító adatok (Név, Cím, Email cím, Telefonszám)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulás visszavonásáig.
8.

Szakmai továbbképzéssel kapcsolatos adatkezelés:

Különböző szakmai továbbképzések során személyes adatok gyűjtése látogatói adatlapokon keresztül a Magyar Építész Kamara és a területileg illetékes Kamara részére, hogy a képzésért járó kreditpontot jóváírhassák a Résztvevő részére.

Azonosító adatok (név, lakcím, névjegyzéki szám, email cím), Területileg illetékes kamara megnevezéseAz érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulás visszavonásáig.
9.

Tetőszépségverseny lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés:

A CREATON által kiírt „Tetőszépségverseny” pályázaton való részvétel során rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése.

Azonosító adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulás visszavonásáig.
10.

A MyCREATON Applikációban foglalt kötelezettségek teljesítése:

A szolgáltatás regisztrált felhasználói meghatározott feltételek teljesítése esetén beváltható CREACOIN-okat szerezhetnek.

Azonosító adatok (Név, Cím, Email cím, Telefonszám, Cégnév)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulás visszavonásáig.
11.

Őszi és tavaszi kampányok:

A végfelhasználók részére önkéntesen lehetőséget adunk egy űrlap kitöltésével arra, hogy kapcsolatba lépjenek a CREATON-nal és az időszakos akciókkal kollégáink felkereshessék őket.

Azonosító adatok (név, email cím, lakcím)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 1 évig, ami a kampányidőszak vége.
12.

Feliratkozási lehetőség hírlevélküldésre:

A végfelhasználók önkéntesen regisztrálhatnak honlapjainkon hírleveleinkre.

Azonosító adatok (név, email cím, irányítószám, telefonszám)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulás visszavonásáig.
13.

Építészek számára kiküldött kérdőívvel kapcsolatos adatkezelés:

A CREATON által lebonyolított építészeket célzó piackutatás során önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése.

Azonosító adatok (név, e-mail cím)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulás visszavonásáig.
14.

Kedvezményes árú termékvásárlás:

CREATON munkavállalóinak közeli hozzátartozói számára nyújtható kedvezményes árú termékvásárlás

Azonosító adatok (név, lakcím, telefonszám, email cím, CREATON munkavállalójához fűződő rokoni kapcsolat, saját tulajdonú ingatlanról készült tervrajz, fénykép és egyéb adatok)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulástól számított legalább egy évig, majd azt követően visszavonásig érvényes.