MUNKAVÁLLALÓI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. A jelen Tájékoztató célja és az adatkezelő

A jelen Tájékoztató célja, hogy az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével ("GDPR") összhangban teljes körűen bemutassa a CREATON South-East Europe Kft. (székhely: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.; cégjegyzékszám: 20-09-066613; telefonszám: +3692551550; e-mail cím: info@creaton.hu) mint adatkezelő (a továbbiakban: "CREATON" vagy "Adatkezelő") által a CREATON potenciális munkavállalói, valamint korábbi Munkavállalói jelenlegi munkavállalói (a továbbiakban: "Munkavállaló" vagy "Érintett") vonatkozásában kifejtett adatkezelési tevékenységet.

Amennyiben Ön az allas@creaton.com elektronikus levélcímen állásra jelentkezik a CREATON-hoz, akkor a személyes adatainak kezelését a jelen tájékoztatóban leírtak szerint végezzük.

 

2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

A CREATON a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési tevékenységei során az 1. sz. mellékletben meghatározott személyes adatokat az ott meghatározott célokból és jogalapokon kezeli.

Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadása önkéntes. Az Érintett a megadott hozzájárulását jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásbeli nyilatkozat útján bármikor visszavonni azzal, hogy ebben az esetben ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben azonban az Érintett nem adja hozzájárulását az adatkezeléshez, vagy a korábban megadott hozzájárulását visszavonja, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel (pl. munkaerő felvétel során) vagy nem tudjuk nyújtani Önnek a kért szolgáltatást (pl. egészségbiztosítást).

Az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy az azt megelőző lépések megtétele és az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok megadása önkéntes azzal, hogy amennyiben az ilyen adatkezelések során Ön nem adja meg a személyes adatait, úgy az többek közt azzal a következménnyel járhat, hogy az Adatkezelő nem köti meg Önnel a vonatkozó szerződést vagy nem képes teljesíteni azt (pl. munkaszerződés), továbbá, hogy Ön nem lesz jogosult használni az Adatkezelő egyes eszközeit, infrastruktúráját (pl. e-mail rendszer, IT infrastruktúra).

A jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok megadása kötelező, tekintettel arra, hogy ezek ismerete nélkül az Adatkezelő nem lenne képes teljesíteni az adott jogszabály által számára előírt kötelezettségeket (pl. adóelőleg levonás).

A fentieken túlmenően a CREATON-nak az Érintettek személyes adatai kezelésével kapcsolatban fennálló jogos érdeke lehet különösen, de nem kizárólagosan az is, ha az adatok kezelése folyamatban lévő hatósági, peres vagy más hivatalos eljárás során a CREATON-ra irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolásához, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 

3. Az adatok megismerésére jogosultak

A személyes adatokat a CREATON továbbíthatja a NAV és a bankok részére, a TERREAL Csoport más vállalatai részére, valamint egyéb együttműködő partnerei mint önálló adatkezelők részére (pl. munkaerő-toborzó és fejvadász cégeknek).

A személyes adatokat kizárólag a CREATON vagy a fentiek szerint meghatározottak szervezetéhez tartozó azon személyek jogosultak megismerni, akik az adatok megismeréséhez megfelelő jogosultsággal rendelkeznek, továbbá akiknek az adatok megismerése szerződéses vagy törvény által előírt kötelezettségeik teljesítéséhez feltétlenül szükséges és mellőzhetetlen.

Az Adatkezelő a személyes adatokat szükség esetén átadhatja továbbá a feladatkörükben eljáró hatóságok vagy bíróságok részére, amennyiben az adatok átadása bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése vagy a hatóság vagy bíróság felhívása alapján, a bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának kivizsgálása vagy az Adatkezelőre irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges.

Ezen kívül az Adatkezelő az Érintettekkel kapcsolatos peres ügyekkel, jogvitákkal összefüggésben a peranyaghoz tartozó személyes adatokat adhat át jogi képviselőinek.

Az Adatkezelő a fentieken kívül semmilyen más célból nem továbbít személyes adatokat semmilyen más személy részére.

 

4. Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozás körébe tartozó műveleteket az Adatkezelő adatfeldolgozás körébe tartozó tevékenységet magában foglaló szolgáltatás nyújtása céljából mindenkor szerződött vállalkozói vagy megbízottai végezhetnek, így például a CREATON megbízásából bérszámfejtést végző cég, vagy bizonyos szoftvereket vagy tárhelyeket működtető társaságok.

A CREATON megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a nevében és megbízásából eljáró adatfeldolgozók kizárólag a CREATON utasításainak megfelelően, a vonatkozó magyar és uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljék a részükre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.

 

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelések időtartamát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az 1. sz. mellékletben meghatározott adatmegőrzési idő leteltét követően a CREATON törli vagy anonimizálja a kezelt adatokat.

A CREATON nem köteles az adatok fentiek szerinti törlésére, amennyiben a CREATON-nak olyan jogos érdeke áll fenn, amelynek alapján az adatoknak a fenti adatmegőrzési időnél hosszabb idejű megőrzése szükséges. Ilyen jogos érdek lehet különösen, de nem kizárólagosan az adatok bizonyítékként történő felhasználása bírósági vagy más hatósági eljárás során, vagy folyamatban lévő hatósági, peres vagy más hivatalos eljárás során az Adatkezelőre irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása.

Bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az Adatkezelő köteles a rögzített adatokat a bíróságnak vagy más hatóságnak haladéktalanul megküldeni.

 

6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az Érintett jogosult: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

 

(i)    Hozzáféréshez való jog:Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították. Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól.
(ii)   Helyesbítéshez való jog:Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.
(iii) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az Adatkezelő köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.
(iv) Adatkezelés korlátozásához való jog:Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.
(v)   Adathordozhatóság:

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az Érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(vi) Tiltakozáshoz való jog:Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

 

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

Az Érintett a fenti jogait a CREATON-nak a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt címére küldött postai levél, vagy e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. A CREATON a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül megválaszolja.

Az Érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-1.; tel.: +36 (1) 391-1400, vagy +36/30 683-5969; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

 

7. A jelen tájékoztató módosítása

A CREATON jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen Tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

Utolsó módosítás dátuma: 2024.05.08.

 

1. SZ. MELLÉKLET

A CREATON South-East Europe Kft. mint adatkezelő az alább meghatározott munkavállalói személyes adatokat az alábbi célokból, jogalapokon és ideig kezeli:

 

Sz.

Adatkezelés megnevezése és célja

Kezelt Személyes Adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

1.Cégautó útnyilvántartás

Azonosító adatok (név, e-mail cím, rendszám)

 

Helymeghatározási adatok (önbevallás alapján egy adott időszakban egy adott munkavállaló által megtett közlekedési útvonal és kilométerszám)

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

A pénzügy a vonatkozó belső folyamata alapján évente semmisíti meg az egyes nyilvántartásokat.
2.Dolgozók költség és bankkártya használat elszámolása

Azonosító adatok (név, e-mail cím)

 

Pénzügyi adatok (dolgozó bankszámlaszáma, felmerült költségek, dolgozói visszatérítés)

 

Utazás esetén tartózkodási hely és idő

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

Munkaviszony megszűnését követő 5 évig
3.Banki hozzáférések igénylése

Azonosítási adatok (név, cím, születési adatok, személyigazolvány szám, útlevélszám, lakcímkártya, illetve az adott bank által a bankkártya kiállításához kért útlevél vagy személyigazolvány által tartalmazott egyéb adatok)

 

Bankszámlaszám

 

Kép (útlevél vagy személyigazolvány kép)

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

A hozzáférés megszűnését követő 5 évig
4.Egyetemi, főiskolai szakdolgozatírók és gyakornokok adatainak kezeléseAzonosítási adatok (név, email, telefonszám)

Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

Titkosítási kérelem kitöltése és ennek 5 évig történő tárolása (szakdolgozatírók)
5.Toborzás és kiválasztás

Azonosítási adatok (név, email cím, születési idő, telefonszám, rendszám)

 

Önéletrajzban tipikusan előforduló adatok

Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

A toborzás lebonyolítását követő 5 évig
6.Munkavállalói adminisztráció

Azonosító adatok (név, email cím, telefonszám, anyja neve, születési hely és időpontja, állampolgársága, vezetői engedélyszáma, gépjármű adatai, magánynyugdíj pénztári adatai)

 

Személyes jellemzők (kor, neme, családi állapota, valamint lakcíme és TB azonosítója, bankszámlaszáma, cipő-, és ruhaméret)

 

Képzettségi adatok (belépéskori iskolai és egyéb képzettségi igazolások, munkaviszony folyamán elsajátított ismereteket és képességeket tanúsító dokumentumok)

 

Egyéb adatok (hozzátartozói neve, lakcíme, adóazonosító jele, és TB azonosítója, vészhelyzet esetén értesítendő személy neve, telefonszáma és e-mail címe) kedvezmények miatt szükségesek

 

Havi bér járulékai, FEOR szám, beosztás, munkaidő

 

Bankszámlaszáma, személyigazolvány szám, lakcímkártya száma, adó szám, társadalombiztosítási azonosító jel

Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

Határozatlan ideig
7.Munkavállalói értékelés

Név, email cím, telefonszám

 

Munkaviszony kezdete

 

Belépéskori iskolai és egyéb képzettségi igazolások, munkaviszony folyamán elsajátított ismereteket és képességeket tanúsító dokumentumok

 

Munkavállaló eredményei és képességei az egyes mérési területeken

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

Munkaviszony megszűnését követő 5 évig
8.Munkavállalói képzések

Név, email cím, telefonszám

 

Születési ideje és helye

 

Képzések igazolásai, dokumentációi

munkavállaló eredményei és képességei az egyes mérési területeken

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

Munkaviszony megszűnését követő 5 évig
9.Munkavállalói panaszládaAz egyes bejelentett panaszok által tartalmazott személyes adatokAz Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]5 évig
10.KulcskezelésNév, kulcs átvételének időpontjaAz Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]5 évig
11.Munkavédelmi felszerelés viselésének elmulasztásával kapcsolatos adatkezelésA mulasztó munkavállaló neve, a bejelentő munkavállaló neve, a mulasztás körülményeiAz Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]5 évig
12.Hostolt alkalmazottak adatkezeléseMunkaszerződésben szereplő adatok, önéletrajzban szereplő adatokAz Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]Határozatlan ideig
13.Belső vészhelyzeti eljárásKapcsolattartási adatok (név, cím, telefon, e-mail)

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

 

Az értesítendők személyének változásakor
14.Foglalkozás egészségügyi szolgáltatásMunkaalkalmassági egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos adatok

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

Munkaviszony megszűnését követő 5 évig
15.Baleset kivizsgálás

Baleset bejelentő nyomtatványon lévő adatok: A sérült személy, felettes, EHS felelős és tanúk személyazonosító adatai, a sérült születési dátuma, a jelentés dátuma, vállalat, ország, részleg, termékcsalád, baleset dátuma, ideje, helye, típusa, érintett berendezések, baleset leírása, közvetlen intézkedés, cselekvési terv, baleseti ktg-ek, stb.

Képek a helyszínről, amelyek személyeket is ábrázolhatnak

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

 

Munkaviszony megszűnését követő 5 évig
16.EHS WAMP jelentésAmennyiben egy adott munkavállaló által viselt eszközzel történik a mérés, úgy az eszközt viselő munkavállaló neve, hely adatok, időtartam.Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]A mérést követő 5 évig
17.Munka- és tűzvédelmi oktatásokSzemélyazonosító adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

 

Munkaviszony megszűnését követő 5 évig
18.Alkatrész raktár beléptető rendszerNév, fénykép, belépés dátumaAz Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]1 évig
19.

Üzemi Kárelhárítási Terv

A kárelhárítási csoport tagjai (akik a CREATON munkavállalói) személyes adatainak nyilvántartása, megjelenítése és közzététele a tervben a vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése érdekében.

Azonosító adatok

(név, munkaköri megnevezés, lakcím, telefonszám)

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

A hozzájárulás visszavonásáig
20.

Kedvezményes árú termékvásárlás

CREATON munkavállalói számára nyújtható kedvezményes árú termékvásárlás

Azonosító adatok (név, lakcím, telefonszám, email cím, saját tulajdonú ingatlanról készült tervrajz, fénykép és egyéb adatok)Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]A hozzájárulástól számított legalább egy évig, majd azt követően visszavonásig érvényes