Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Jelen általános szállítási és értékesítési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a CREATON South-East Europe Kft. (székhely: 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1., cégjegyzékszám: 20-09-066613, adószám: 12766680-2-20, a továbbiakban: CREATON vagy Szállító), szállítási és értékesítési feltételeit kizárólag Magyarország területére és a CREATON Napelemrendszer kivételével általa gyártott valamennyi termékre (a továbbiakban: Termékek) vonatkozóan.

1.2 A CREATON minden esetben forgalmazó partnereken keresztül végzi a Termékek értékesítését. Az ÁSZF minden esetben a CREATON és forgalmazó partnerek (a továbbiakban: Forgalmazó) által létrehozott megállapodás elválaszthatatlan részeként -külön kikötés kivételével- kötelező jelleggel bír a felekre.

1.3 Forgalmazó kötelezettsége az ÁSZF azon természetes személyekkel, jogi személyekkel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokkal való megismertetése, akik CREATON Termékeket vásárolnak (a továbbiakban: Vevők). Forgalmazó ezen kötelezettségének elmulasztásából fakadó kárókért a Szállító semmilyen felelősséggel nem tartozik.

1.4 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire (a továbbiakban: Ptk.).

1.5 Jelen ÁSZF 2023. április 1. napjával lép hatályba. Az ÁSZF visszavonásáig hatályos. A hatályba lépéssel a korábban érvényben levő ÁSZF hatályát veszti. Azon, a jelen ÁSZF-ben előírt módon közölt rendelkezések, ahol a Szállító egyoldalú szerződésmódosítása lehetséges, automatikusan, minden további megállapodás nélkül a Szállító és a Forgalmazó közötti szerződés részévé válnak a hatályba lépés napjától.

 

2. ADATVÉDELEM

2.1 A CREATON az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét.

2.2 A CREATON adatkezelési tájékoztatója a www.creaton.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon érhető el. Forgalmazó a mindenkori megrendelések leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Vevőket az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről és az abban foglalt a Termékek kiszállítása kapcsán lényeges elemekről.

 

3. VÉTELÁR ÉS SZÁMLÁZÁS

3.1 A Termékek egységára a Szállító mindenkori, az egyedi szerződés megkötésének időpontjában (amely jelen ÁSZF 4.4 pontjában van meghatározva) hatályos Ár-és Termékkatalógusában szereplő listaár. A Szállító képviselői által a megrendelés leadását megelőzően kiadott ajánlatok fő szabály szerint informatív jellegűek, azok Szállítóra nézve semmilyen kötelezettséget nem támasztanak, kivéve, ha az ajánlatban feltüntetett határidőn belül sor kerül az egyedi megrendelésre, amely teljes egészében megegyezik az ajánlatban foglaltakkal. Az Ár-és Termékkatalógus a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi és elérhető a www.creaweb.hu honlapon található CREAWEB rendszerben. Felek tudomásul veszik, hogy a CREAWEB rendszer a megrendelések leadásának és a közöttük levő kommunikációnak az elsődleges eszköze. A CREAWEB rendszer használatával kapcsolatban Forgalmazó nyilatkozik, hogy az ott, Szállító által megküldött levelekben foglalt közléseket írásbelinek tekinti, a levelek érkezését, valamint a Szállító által oda feltöltött közlemények, árlistákkal kapcsolatos dokumentációt naponta ellenőrzi. A levelek, közlemények vagy a dokumentáció tartalma megismerésének elmarádásából fakadó károkért Szállító nem tehető felelőssé.

3.2 A felek között létrejött szokásos üzleti gyakorlat nem tekinthető az ÁSZF részének. Minden ár Forintban értendő, ÁFA nélkül. A Szállító árai és garanciális feltételei kizárólag Magyarország területén érvényesek.

3.3 Szállító fenntartja a jogot az egyoldalú árváltoztatásra, amely jogát Forgalmazó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. A Termékek megváltozott árát tartalmazó Ár-és Termékkatalógust Forgalmazó részére írásban igazolható módon, Árközlés formájában meg kell küldeni. Az új ár, amennyiben az magasabb a korábbi árnál, az Árközlés megküldését követő 15. napon hatályosul. Az egyedi kereskedelmi feltéteket és bónuszt tartalmazó mellékletek a kereskedelmi keretszerződés részét képezik.

3.4 Tekintettel az üzleti környezet bizonytalanságára, az árfolyamok instabilitására, valamint a termeléshez felhasznált alapanyagok szűkös rendelkezésre állására és az energiahordozók árrobbanására, Forgalmazó kifejezetten tudomásul veszi Szállító azon jogát, hogy egyoldalúan módosítsa Termékeinek árát. Az áremelést a hatályba lépése előtt 15 nappal kell bejelenteni, és díjpótlékok formájában kell megtenni, amely a vonatkozó számlán kerül feltüntetésre. A jelen rendelkezés a már visszaigazolt megrendelésekre vonatkozik. Azon megrendelések számlája, melyek a fenti, 15 napos határidőt követően kerülnek kiszállításra, már tartalmazhatja a díjpótlékokat. A közlésnek a CREAWEB rendszeren belül, írásban kell megtörténnie. Forgalmazó a közlés időpontjától számított 8 munkanapon belül elállhat az adott megrendeléstől, az elállásnak szintén írásban kell megtörténnie. Ezek a határidők jogvesztőnek minősülnek. A Forgalmazó ezen pont szerinti elállása esetén a már kifizetett vételár számára teljes egészében kamatteher nélkül visszatérítésre kerül, az elállás időpontjától számított 30 napon belül.

3.5 A számlázási ár minden esetben a megrendelés beérkezésének idején hatályos listaáron alapul és a megrendelés visszaigazolásával válik hatályossá, azonban a 3.4 pont alkalmazása esetén a díjpótlék összegével növelt módon kerül meghatározásra. A Termékek számlázási ára a listaár, csökkentve az egyedi kedvezményekkel.

3.6 Az Ár-és Termékkatalógusban foglalt árak nem tartalmazzák a raklapok árait, azok külön kerülnek kiszámlázásra. A hatályos raklap eladási árakról Forgalmazó a CREWEB rendszerében tájékozódhat.

3.7 Szállító a Forgalmazók által szervezett raklap-visszaszállításkor darabonként jóváírja a CREAWEB-rendszerben meghatározott díjakon a raklapok árát.

3.8 Szállító fenntartja a jogot a raklapárak egyoldalú árváltoztatására, amely jogát Forgalmazó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. A megváltozott árat tartalmazó raklap-árlistáról Forgalmazót a CREAWEB-rendszerben küldött üzenettel szükséges tájékoztatni és az árlistát szintén a CREAWEB-rendszerben kell közzétenni. Az új ár, amennyiben az magasabb a korábbi árnál, az közlés megküldését követő 15. napon hatályosul. Jelen rendelkezés a már visszaigazolt megrendelésekre is alkalmazható, azaz Szállító jogosult a kiszállítást megelőzően tizenöt nappal bejelentett új raklap-díjat feltüntetni a számlán.

3.9 Minden egyes kiszállított raklap és kaloda után csomagolási díjat számolunk fel, melyek a számlán külön soron kerülnek feltűntetésre. A hatályos csomagolási díjakról a Forgalmazó a CREAWEB-rendszerben tájékozüdhat.

3.10 A megrendelésekre vonatkozó fizetési határidőt a Forgalmazói Keretszerződés és a megrendelés visszaigazolása, valamint a számla tartalmazza. A fizetési határidő a számla kiállításának napjától számítandó utólagos fizetés esetén.

3.11 Abban az esetben, ha Forgalmazó tartozását nem fizeti meg annak esedékessé válásakor, a leszállított Termékek után járó meg nem fizetett összeg után késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a PTK-ban foglalt mindenkori késedelmi kamat mértékével és összességében nem haladhatja meg az alapul szolgáló kötelezettség mértékét.

3.12 Abban az esetben, ha a Termékek ellenértékét esedékességének ideje alatt nem fizeti meg, vagy más fizetési kötelezettségét nem teljesíti, Forgalmazót úgy kell tekinteni, mint akit a teljesítésre felszólítottak, és köteles az Eladónak az előző bekezdés szerinti kamattal növelt összeget megfizetni bármely további felhívás, felszólítás nélkül.

3.13 Forgalmazó kizárólag az Szállító által kibocsátott számlán megjelölt, számla pénznemével egyező bankszámlaszámra teljesíthet. Az esetleges járulékos banki költségek viselésére Forgalmazó köteles. Banki átutalás esetén a következő adatok feltüntetése kötelező:

Előre utalás esetén: forgalmazói rendelés/ek száma (vesszővel elválasztva)

Utólagos fizetés esetén: a számla/k sorszáma (vesszővel elválasztva)

3.14 Ha a számlák felsorolása a közlemény rovat limitált beviteli karakterszáma miatt nem lehetséges, a Forgalmazó köteles egy .txt kiterjesztésű szöveges dokumentumban elektronikus úton a szamla@creaton.com címre elküldeni a hivatkozott számlaszámokat az utalási megbízás kiadásával egyidőben. Amennyiben a Forgalmazó nem tesz eleget a számlaszám/vevői rendelés hivatkozási kötelezettségének, a Szállító nem kötelezhető előlegszámla utólagos kiállítására, valamint a forgalmazói folyószámla korrekciójára.

3.15 Szállító a mindenkori hitelkeret erejéig vállal előre teljesítést. Ennek összegéről Forgalmazó kérésére tájékoztatást ad. A hitelkeret Forgalmazónkként külön kerül megállapításra.

3.16 Szállító fenntartja a jogot arra, hogy Forgalmazó késedelmes teljesítése esetén, amennyiben Forgalmazó 3 munkanapot meghaladó késedelembe esik, a szállításokat önálló mérlegelés alapján leállítsa. A Szállító nem fogad el váltót az esetleges kintlévőség fedezetéül.

3.17 A Szállító fenntartja a jogot a keretszerződésben rögzített vagy a megrendelésben már visszaigazolt fizetési feltétel módosítására, melyre nem kizárólag, de következő esetekben kerülhet sor:

- hitelkeret csökkentés, megvonás, túllépés

- késedelmes fizetés

A fizetési feltétel változtatási szándékról a Szállító a Forgalmazót előzetesen értesíti, egyeztetést kezdeményez.

 

4. MEGRENDELÉSEK

4.1 A kereskedelmi keretszerződés mindkét fél aláírásával jön létre. A szerződés módosítására a felek írásbeli formát kötnek ki.

4.2 A megrendelések feladása a Szállító által üzemeltetett webshopon (CREAWEB-rendszer) keresztül történik. A megrendelés feladásával a Forgalmazó igazolja, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, annak feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta. A webshop elérhetősége: www.creaweb.hu. Forgalmazó köteles a megrendeléskor az összes releváns adat kitöltésére. A Megrendelés tartalmazza a Termékek fajtánkként megrendelt mennyiségét a megfelelő csomagolási egység szerinti meghatározással, a szállítmány leszállításának (fuvarozás) Forgalmazó által kívánt módját, határidejét. A Szerződés teljesítési helye a Forgalmazó által megjelölt szállítási cím vagy Szállító azon telephelye, ahol a szállítmányt Forgalmazó átveszi. 

4.3 A megrendelés beérkezéséről és nyilvántartásba vételéről Szállító visszaigazolást küld e-mailen keresztül. A visszaigazolás küldésének határideje 3 munkanap, az Ár-és Termékkatalógusban szereplő termékekre. Az azoktól eltérő termékek kapcsán a visszaigazolás ideje eltérő lehet. A megrendelés kizárólag abban az esetben érvényes, ha arról visszaigazolás érkezik, visszaigazolás hiányában teljesítés nem követelhető. Az itt meghatározottól eltérő formában érkezett megrendelést Szállító nem köteles teljesíteni.

4.4 A Szállító és Forgalmazó közötti egyedi szerződések a 4.3 pontban foglalt, a megrendelés Szállító általi visszaigazolásával jönnek létre.

4.5 A megrendelés módosítására Forgalmazó részéről kizárólag a visszaigazoló e-mail megérkezése előtt van lehetőség, ebben az esetben a megrendelés új megrendelésnek minősül.

4.6 A visszaigazolás tartalmazza a szállítás előrelátható időpontját. A megrendelés feladásával mind Forgalmazó mind Vevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy ez a megadott szállítási időpont kifejezetten tájékoztató jellegűnek minősül, az ezt követően teljesített szállítások esetére a Szállító kizárja a felelősségét, vele szemben a késedelemmel kapcsolatban semmilyen igény nem érvényesíthető.

4.7 A tényleges szállítás időpontjáról, azt 3 munkanappal megelőzően a CREATON írásbeli tájékoztatást ad. Írásbelinek minősül az e-mail, szöveges üzenet (sms) és a fax útján történő tájékoztatás.

4.8 A 4.7 pont szerint meghatározott szállítási időpontot 15 nappal nem meghaladó teljesítést szerződésszerű teljesítésnek kell tekinteni. Amennyiben Szállító tartós üzemzavar, a termeléshez nélkülözhetetlen alapanyagok tartós hiánya vagy más elháríthatatlan ok miatt ezen 15 napon belül sem tud teljesíteni, jogosult az egyedi szerződéstől a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget kivéve minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül - ideértve a következménykárokat, az elmaradt hasznot és az indirekt kárt- elállni, egyidejűleg köteles a Forgalmazó részére a már kifizetett vételárat kamatteher nélkül visszafizetni. A 4.7 pont szerint meghatározott szállítási időpont 15 nappal történő elmulasztása esetén, Forgalmazó jogosult azonnali hatállyal elállni az egyedi szerződéstől és kamatteher nélkül visszakövetelni a már kifizetett vételárat.

4.9 Abban az esetben, ha -összhangban a 4.6- 4.7 pontokban meghatározottakkal- Szállító a megrendelés feladásának időpontjától számított három hónapon belül nem jelöli meg a tényleges kiszállítás időpontját, Forgalmazó minden további jogkövetkezmény nélkül jogosult elállni a megrendeléstől, az általa kifizetett vételár teljes egészében, de kamatteher nélkül visszajár. Forgalmazó ezen jogát az info@creaton.hu címre küldött lemondásában gyakorolhatja, de csak addig az időpontig amíg Szállító nem tájékoztatja a tényleges kiszállítás időpontjáról.

4.10 A 4.7 pont szerinti visszaigazolásban szereplő tényleges szállítási időponttól számított három hónap elmúltával, abban az esetben, ha Forgalmazó visszautasítja a Termékek átvételét, Szállító is elállhat a megrendeléstől, minden további jöogkövetkezmény nélkül.

4.11 Azon esetek kivételével, ahol ettől kifejezetten eltérően rendelkeztek, egyik szerződő Fél sem felelős teljességében vagy részlegesen késedelmes vagy hibás teljesítéséért, amennyiben a kötelezettség megszegésének oka olyan esemény, amely az egyedi szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható és a szerződés szerinti teljesítést ellehetetleníti. Ilyen eseménynek tekintendők különösen: háború, természeti katasztrófák, Szállító beszállítója teljesítési határidejének túllépése, közlekedési rendszer összeomlása. A fenti eseményre hivatkozó Fél kötelezettsége, hogy késedelem nélkül és részleteit feltárva értesítse másik Felet a bekövetkezett eseményről, valamint minden rendelkezésére álló eszközzel arra törekedjen, hogy korlátozza a kérdéses esemény hátrányos következményeit. Amennyiben az ilyen esemény a bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem szűnik meg, bármely Fél jogosult az egyedi szerződést felmondani, és egyik Fél sem jogosult a másik Féltől kártérítést követelni.

 

5. KISZÁLLÍTÁS

5.1 Az Ár-és Termékkatalógusban foglalt árak nem tartalmazzák a csomagküldés és kistételes kiszállítások díját, az ilyen típusú megrendelések díjáról Forgalmazó a CREAWEB-rendszerben tájékozódhat.

5.2 Eltérő megállapodás hiányában a megrendelt árut kamionjaink daru és targonca nélkül szállítják. Az áru rendben és időben történő fogadásáról és lerakodásáról a Forgalmazónak kell gondoskodnia. Szállító daruzást csak olyan helyszínekre vállal, amely tehergépjármű számára megítélése szerint könnyen megközelíthető. Amennyiben a helyszín nem megközelíthető, úgy másik lerakódó helyről a Forgalmazónak kell gondoskodnia. Az ezen okból felmerülő többletköltségek vagy az újra szállítás költségei kizárólag a Forgalmazót terhelik.

5.3 Az Ár-és Termékkatalógusban foglalt árak nem tartalmazzák a kiszállítási díjakat Ezek Forgalmazó a CREAWEB-rendszerben tájékozódhat.

5.4 Szállító fenntartja a jogot a kiszállítási, valamint csomagolási díjak egyoldalú árváltoztatásra, amely jogát Forgalmazó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. A megváltozott árak közlése írásban történik. Az új ár, amennyiben az magasabb a korábbi árnál, az írásos értesítés megküldését követő 15. napon hatályosul.

5.5 CREATON szigetelés szállítása csak nyerges autóval lehetséges.

5.6 Akár Szállító telephelyén, akár a Forgalmazó által megjelölt egyéb helyen történik az Termékek átadás-átvétele, azok a szállítólevél aláírásával tekinthetők mennyiségileg és minőségileg átvett árunak. A szállítólevél aláírásával megtörténik a szerződésszerű teljesítés elismerése.

5.7 Szállító a Termékeket sajátosságuknak megfelelően, gondosan csomagolja. Sérült csomagolás önmagában nem szolgáltat okot a Termékek átvételének megtagadására.

5.8 Forgalmazónak vagy képviselőjének minden esetben a megadott szállítási címen szükséges tartózkodnia. Forgalmazó képviselőjének tekintendő mind a Forgalmazó által megbízott szállítmányozó vagy fuvarozó képviselője, mind a Vevők amennyiben a kiszállítást Forgalmazó a Vevők címére kérte. A kárveszély az áru fuvarozónak történő átadásakor átszáll a Forgalmazóra. Ez abban az esetben, ha az átvétel az Szállító telephelyén történik, az Termékek teherautóra történő átrakásakor történik meg.

5.9 A Forgalmazó telephelyére, illetve az általa megjelölt egyéb helyre szállított Termékek az átvételnél azonnal ellenőrizendők. A szállításból adódó esetleges károkat a Forgalmazó vagy képviselői kötelesek késedelem nélkül az átvételkor a CREATON szállítólevelén rögzíteni és azt saját ill. a teherautó vezető aláírásával igazolni. A tényállásról a CREATON szaktanácsadója is azonnal értesítendő, a szállítólevél pedig a CREATON South-East Europe Kft. részére e-mailben elküldendő. Mennyiségi, ill. minőségi kifogás nélkül átvett szállítmányokért, valamint az áru átrakását és tovább szállítását követően keletkezett károkért, ill. hiányosságokért a Szállító nem vállal felelősséget. Forgalmazó, illetve megbízottja által történő szállításkor töréskárra vonatkozó reklamációt nincsen lehetőség érvényesíteni.

5.10 Forgalmazó és Vevők vállalják, hogy az észlelt minőségi hibákat már a megvizsgálás során fényképesen dokumentálják.

5.11 A Lenti gyártású (Hódfarkú, Hornyolt, Balance, Rapido) alapcserepek legkisebb szállítási egysége: egyharmad raklap, egyéb termékek esetében a Creaweben feltüntetett mennyiség szerint.

5.12 A Termékek visszavétele - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - kizárt az 5.13 pontban meghatározott termékek tekintetében. Azon termékek tekintetében, amelyek visszavételét Szállító nem zárta ki, a visszavétel csak előzetes egyeztetés alapján, valamint egész, bontatlan csomagolás esetén bruttó 25000, – Ft áruérték felett lehetséges a kiszállítást követő hat hónapos időtartamon belül. A visszavételből származó költségek fedezeteként kizárólag az áru ellenértékét tudjuk jóváírni, ami a 25 %-kal csökkentett nettó értékesítési árnak felel meg. Szállítási költségeket a Szállító nem ír jóvá. Sérült, nem tiszta és egyéni megrendelésre gyártott Termékek visszaszállítása nem lehetséges. Visszaszállítás csak abba a gyáregységbe lehetséges, ahonnan az Termékeket szállították, a visszaszállítás költségei a Forgalmazót terhelik.

5.13 Jelen ÁSZF 5.12 pontával összhangban Szállító a jogszabályban meghatározott esetek kivételével nem biztosítja a visszavétel lehetősgét az alábbi termékek tekintetében:

a)     MAGNUM,

b)     HARMONIE,

c)      MELODIE,

d)     RUSTICO,

e)     Roggdeni KLASSIK/AMIBIENTE/SAKRAL/MANUFAKTUR, FUTURA,

f)       DOMINO,

g)     SINFONIE,

h)     MZ3,

i)       OPTIMA,

j)       RATIO,

k)      MIKADO,

l)       PREMION,

 

6. MINŐSÉG, SZAVATOSSÁGI ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

6.1 A Szállító felelős a leszállított Termékek minőségéért. A Termékek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, rendelkeznek az összes forgalomba hozatalhoz szükséges engedéllyel, előírt műszaki tanúsítvánnyal. A Termékek minősége a mindenkori magyar szabványokban felsorolt értékeket minden pontban teljesíti vagy túlteljesíti. A CREATON sikeresen alkalmazza az ISO 9001 minőségbiztosítási, ISO 14001 környezetvédelmi, ISO 50001 energetikai és ISO 45001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszereket.

6.2 A szállított Termékeket az MSZ-EN magyar szabvány és a tetőfedő szakma általánosan elfogadott szabályai szerint, és a CREATON kiegészítő alkalmazástechnikai útmutatásai szerint kell beépíteni. A Szállító előírásai és egyéb szabályok közötti eltérések esetén a Szállító előírásai a mértékadóak a jótállás igénybevételéhez.

6.3 Szállító a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően köteles az általa gyártott és forgalmazott termékek tekintetében szavatossági helytállásra.

6.4 Szállító a 6.4 pontban meghatározott szavatosságon túlmenően a vásárlástól számított -egyes termékek esetében eltérő időtartamú- jótállást vállal meghatározott termékeire. Forgalmazó kifejezetten vállalja, hogy Vevők részére tájékoztatást ad a garancialevelek elérhetőségéről, amelyek a www.creaton.hu internetes honlapon elérhetőek, vagy ennek hiányában igényelhetők az info@creaton.hu e-mail címen.

6.5 A minőségi kifogások bejelentésére és a jótállásra a garancialevélben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

6.6 Rejtett hiba jelentkezése esetén Vevők kifogásukat a hiba észlelését követő 14 napon belül kötelesek megtenni. A beépítés során észlelt minőségi kifogásokat érintően Vevőknek adatokat kell szolgáltatnia a kifogásolt Termékek beépítésének körülményeiről, valamint fényképeket kell csatolni a munkavégzés helyének körülményeiről. Amennyiben egy termék érzékelhető hibája ellenére beépítésre kerül, Szállító az ebből fakadó többletkárokért nem felel. Szállító a kifogás tárgyában attól az időponttól számított 15 napon belül ad választ Vevőknek, hogy tőle a kifogással kapcsolatos minden lényeges információt megkapott. Elismert minőségi hiba esetén Szállító a hibás Termékeket a szükséges legrövidebb idő alatt kicseréli, vagy -ha ez nem lehetséges- a vételárat megtéríti, de további következménykárok megfizetésére nem köteles.

6.7 Forgalmazó vállalja, hogy a Termékeket az előírások és a jogszabályok betartásával értékesíti tovább, vagy használja fel. Szállító nem tehető felelőssé semmilyen Forgalmazót, vagy bármely harmadik személyt ért kárért, amely arra vezethető vissza, hogy Forgalmazó nem tett eleget fenti kötelezettségeinek, vagy figyelmen kívül hagyta az előző pontokban hivatkozott dokumentumok tartalmát.

6.8 Egyaránt az online megjelenített és a rendelkezésre bocsátott minta és bemutatódarabok, nem tekinthetők a külső megjelenés kötelező követelményszintjének. Kisebb eltérések a méret, minőség, súly és szín tekintetében elfogadottak a mintadarab és a leszállított Termékek között. A mintadarabok eltérő rendelkezés hiányában a beépített állapot vizualizációját segítő, kötelezettséget nem keletkeztető darabok.

6.9 A garancia érvényességének feltétele, hogy Szállítót írásban értesítették a felmerült minőségi kifogásról, és képviselőjének hozzáférést biztosítanak a kifogásolt Termékek helyszínen történő megszemléléséhez, megvizsgálásához, továbbá szükség esetén Gyártó telephelyén történő mintavételhez.

6.10 Az indokolatlanul kivizsgált minőségi kifogások teljes költsége a bejelentő vevőt terheli.

6.11 Kerámia tetőcserepek esetében az egységes színhatás biztosításához mindig legalább 4 raklap cserepet keverve kell elhelyezni a tetőfelületen egyszínű cserépfedés esetén. Ezen szabály be nem tartása esetén kevés esetben előfordulhat színárnyalatnyi eltérés, amely az MSZ EN 1304 szabvánnyal összhangban nem tekinthető reklamációs alapnak.

 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1 A Szállító és Forgalmazó (együttesen: Felek) a szállítási és értékesítési folyamat során titoktartásra kötelezettek, az ennek során megismert üzleti titkokat érintő információkat nem hozhatják nyilvánosságra, csak a célnak megfelelően használhatják fel, azokat harmadik személy részére nem adhatják ki. Fenti kötelezettségvállalását megsértő Fél vállalja, hogy megtéríti mind a bekövetkezett kárt, mind az elmaradt hasznot, mind az üzleti jó hírnév sérelméből fakadó kárt a másik szerződő Fél részére. A titoktartási szabályokat részletesen a Forgalmazói Keretszerződés tartalmazza.

7.2 Felek a 3.3, 3.8, és 5.4 pontok kivételével, ahol Szállító részére egyoldalú módosítási jogot határoznak meg, a jelen ÁSZF-et csak közösen megegyezéssel, írásban módosíthatják.

7.3 Felek a jelen ÁSZF-ben és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatos jognyilatkozataikat elsősorban írásban teszik meg, egyben törekszenek a kölcsönös együttműködésre és vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni.

 

Lenti, 2024. 03. 15.

 

Szalkai-Szabó Zoltán

Kereskedelmi Igazgató